These are the fighters from Dark Legend
Dai Zong, Gong Shun Sheng and his monster, Hu San Niang, Liu Chong, Lu Zhi Shen, Ruan Xiao Er, Ruan Xiao Qi, Ruan Xiao Wu, Shi Jin, Wu Song

Main | Sprites | Endings | Artworks | About Us | Links